مراجع تئوریک پرسیومتری

استاندارد

برای انجام  و تفسیر آزمون پرسیومتری می توان از استاندارد های معتبر و کتب داخلی و مقالات منتشر شده در مراجع معتبر استفاده نمود . برخی از این مراجع به شرح زیر هستند :

  1. ترجمه استاندارد ASTM D4719-2007  ( روش انجام آزمون پرسیومتر در خاکها )
  2.  نشریه ۲۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص پرسیومتری در مطالعات ژئوتکنیک
  3. کتاب آزمایشهای پرسیومتری در مهندسی ژئوتکنیک دکتر علی قنبری
  4. دستورالعمل انجام آزمون پرسیومتر بر اساس استانداردهای روسی 

**************************************************************

  1.   ASTM D4719-2007(Standard Test Method for Prebored   Pressuremeter Testing in Soils
  2. (BS EN ISO 22476-4-2012 ( British Standard

 

**************************************************************

 

  1. A Study of the Pressuremeter Modulus and Its Comparison to the Elastic Modulus of Soil – 2014
  2. Interpretation of a pressuremeter test in cohesive soils – 2013
  3. Pressuremeter Testing in Stiff to Hard Cohesive Soils-2013
  4. Using pressuremeter to obtain parameters to elastic-plastic models for sands – 1998