پرسیومتری چیست

استاندارد

آزمایش پرسیومتر مطابق با استاندارد ASTM D4719  شامل محفظه (سوند) استوانه‌ای شکل و دارای غشای انعطاف پذیر و منبسط شونده است  که  برای  اعمال  فشار  یکنواخت  به دیواره گمانه طراحی شده است .

اساس  کار  پرسیومتر  بر  انبساط  یک استوانه بلند غشایی استوار است  که داخل گمانه  قرار گرفته و با اعمال فشار به دیواره آن تغییر حجم (شعاع) غشا در حین پیشرفت  آزمایش  قابل اندازه گیری می باشد .

از  مهمترین  مواردی  که بر نتایج  آزمایش  پرسیومتری تاثیر  می گذارد روش حفرگمانه،دستخوردگی دیواره گمانه و نحوه قرار دادن محفظه اندازه گیر در آن می باشد.بر این مبنا انواع دستگاه های پرسیومتر به سه نوع پیش حفار ، خود حفار  و  فشاری دسته بندی می شوند . پیش  از  بکارگیری دستگاه پرسیومتر برای آزمایش برجا،به منظور حذف برخی ازخطاهای دستگاهی دو آزمایش هم سنجی در حجم ثابت و فضای آزاد انجام می گیرد.

مراحل  آزمایش  در  یک  نگاه کلی به سه بخش تقسیم می گردد . مرحله  اول  غشا  محفظه به دیواره  گمانه چسبیده  و  مقدار  فشار  به حالت  قبل  ازحفاری در زمین طبیعی میرسد . در مرحله دوم خاک دارای رفتار الاستیک خطی بوده و فشار در   انتهای  این  بخش  به  حد  پلاستیک  نزدیک می گردد.در این مرحله مدول الاستیسیته  منارد  تعریف می گردد . مرحله سوم رفتار خمیری  آغاز  گردیده و تغییر شکل ها افزایش  یافته و به  مقدار قابل توجهی  می رسد . مقدار  فشار  در  این مرحله  فشار حدی  نامیده می شود که حد مجانب نمودار در نقطه ای معادل دو  برابر حجم  گمانه می باشد . از این  آزمایش  پارامترهای  مدول الاستیسیته منارد    Em  و   فشارحدی   PL به طور مستقیم با استفاده از روابط موجود محاسبه می گردد.