روش انجام بارگذاری صفحه ای

این  آزمایش بر حسب شرایط  مورد نظر ممکن است  روی  سطح  زمین، سطح خاکبرداری شده نسبتاً وسیعی یا در عمق انجام شود. جهت انجام آزمایش در عمق ، نیاز به حفر یک  گودال  تا  عمق مورد نظر است. پهنای گودال باید حداقل ۴ برابر عرض  یا  قطر  صفحه و  عمق آن باید برابر عمق استقرار پی انتخاب شود.

images2پس  از  نصب  تجهیزات  و  آماده نمودن  آزمایش با  اعمال  بار   بر صفحه   آزمایش   مقادیر   بار   و نشست صفحه  به  طور همزمان توسط  گیج‌ های بار  و نشست با دقت    مناسب    قرائت   و   ثبت میشوند  .  بار  وارد  بر  صفحه به صورت افزایشی  و نمو افزایش آن باید تقریباً یک پنجم ظرفیت باربری تخمینی برای خاک زیر صفحه باشد.

ضمن  کنترل  میزان  بار  در  نمو  مورد نظر‌ ، نمو بعدی بار باید پس از ثابت شدن نشست تحت بار قبلی اعمال شود .  در  مجموع  باید افزایش بار تا رسیدن  نشست صفحه به میزان حداقل  ۲/۵  سانتیمتر ادامه یابد .بعد از اتمام بارگذاری بارسیدن به یک ترازمشخص ازبار با حذف بار از روی صفحه با نرخ مشخص و ثبت میزان برگشت گیج نشست و  بار  به طور همزمان  نشست  الاستیک  خاک اندازه گیری می‌شود. بعد از اتمام  آزمایش و با توجه به مقادیر بار و نشست‌های متناظر با آنهامنحنی تغییرات تنش–نشست برای مرحله بارگذاری و باربرداری ترسیم می‌شود. شیب بخش الاستیک منحنی تنش  –  نشست  به  عنوان  ضریب عکس العمل بستر تعریف می‌شود.

images1

 

در انجام این ازمون توجه به نکات زیر اهمیت دارد :

  • به طور معمول، از صفحه هاي گرد به قطرهاي 30 ، 45 و 60 سانتي متر (به ترتيب 1 ، 1/5 و 2 فوت ) استفاده مي شود.  استفاده از صفحه هاي بزرگ تر ( حتي به اندازه پي اصلي ) نيز رايج و مرسوم است.
  • اغلب، هرچه اندازه دانه هاي خاك درشت تر باشد ( خاك همگن نباشد )، استفاده از صفحه هاي بزرگ تر بهتر است و ترجيح داده مي شود كه قطر صفحه، از 10 برابر اندازه بزرگ ترين دانه خاك بزرگ تر باشد.
  • صفحه مي تواند در سطح زمين ، در عمق بر روي كف و يا روي ديوارها و سقف قرار گيرد.
  • با توجه به اينكه ابعاد صفحه آزمايش بارگذاري، اغلب نسبت به ابعاد پي اصلي كوچك بوده و عمق نفوذ تنش نسبت به شرايط پي اصلي، كوچك تر است، در صورت وجود لايه بندي يا تفاوت مشخصات ژئوتكنيكي در محدوده تأثير پي ، بايد از تعميم نتايج آزمايش براي پي خودداري شود.
  • بديهي است كه نتيجه هاي به دست آمده از آزمايش در راستاي بار وارده، داراي اعتبار است و بويژه در خاكهاي ناهمگن و ناهمسان، در تعميم نتايج بايد به اين نكته توجه كرد.
استانداردها ASTM D1194, D1195, D1196, BS 1377