روش انجام آزمون VSS

dsc00087

روش انجام  این آزمون تقزیبا مشابه آزمون بارگذاری بزرگ مقیاس یا PLATE LOAD  است و بر اساس نشست متقابل صفحه بارگذاری در قبال اعمال بار متمرکز قرار دارد.

 

dsc00093