دستگاه VSS

pic11

جک دستی این دستگاه قابل انجام بارگذاری تا حداکثر 4 تن است . دو صفحه استاندارد ، رابطهای انتقال نیرو و گیجهای قرائت نیرو و نشست از اجزای این دستگاه هستند . تمام تجهیزات فوب در جعبه قابل حمل چوبی جاسازی شده است

img_9370-1img_9366-1