بارگذاری صفحه ای سبک

این نوع دستگاه بارگذاری با دو سیستم یونیت هیدرولیک دستی و برقی قابل ارائه است . حداکثر بار این نوع جک 30 تن است و در بسیاری از پروزه های مرسوم فغلی قابل استفاده است .

HEAVY PLATE